0246.2970.555 hoặc 0902.239.466

BàN LàM VIệC CHâN SắT

Bàn nhóm 1m4x1m4 BT4

1.700.000 đ

2.050.000 đ

Bàn nhóm 1m2x1m2 BT3

1.550.000 đ

1.830.000 đ

Bàn nhóm 1m4x1m4 BT2

1.800.000 đ

2.200.000 đ

Bàn nhóm 1m2x1m2 BT1

1.650.000 đ

2.000.000 đ