0246.2970.555 hoặc 0902.239.466

Bàn họp

Bàn họp 2m4 BHN3

2.550.000 đ

3.900.000 đ

Bàn họp 2m BHN2

2.250.000 đ

3.500.000 đ

Bàn họp 1m8 BHN1

2.000.000 đ

2.900.000 đ

Bàn họp lớn 4m BHN7

8.000.000 đ

9.500.000 đ

Bàn họp lớn 4m BHN6

8.000.000 đ

9.300.000 đ

Bàn họp lớn 4m8 BHN5

9.600.000 đ

11.000.000 đ

Bàn họp 2m4 BHN4

4.800.000 đ

5.900.000 đ

Bàn họp lớn 5m BHN15

15.000.000 đ

17.600.000 đ

Bàn họp lớn 4m BHN14

12.000.000 đ

14.200.000 đ

Bàn họp lớn 5m BHN13

15.000.000 đ

16.800.000 đ

Bàn họp lớn 4m BHN12

12.000.000 đ

14.300.000 đ

Bàn họp lớn 5m BHN11

15.000.000 đ

16.500.000 đ

Bàn họp lớn 4m BHN10

8.000.000 đ

9.300.000 đ

Bàn họp lớn 4m BHN9

8.000.000 đ

9.400.000 đ

Bàn họp lớn 3m BHN8

6.000.000 đ

7.200.000 đ